خدمات

گروه پلن بی با هدف ایجاد و یا توسعه کسب و کارها و مدیریت نوین و اصولی در تمامی بخش های مرتبط با کسب و کار با بهرمندی از گروهی متخصص با تجربه و حرفه ای در دپارتمان های مختلف

توسعه و مدیریت کسب و کار
برندسازی و مدیریت برند
مارکتینگ و تبلیغات
تحقیق و توسعه
فنی و نرم افزار
مالی و حسابرسی
گرافیک و طراحی
برنامه ریزی و سرمایه گذاری